Aviso legal

Responsabilidades

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade da persoa usuaria.

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega non se fai responsábel polos danos derivados directa ou indirectamente polo uso deste sitio, tanto no que se refire á web da que é titular como respecto doutras webs coas que se pode enlazar para recibir información.

Protección de datos

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA SOCIAS-OS

Quen é o Responsábel do Tratamento?

Identidade: Asociación de Escritoras e Escritoras en Lingua Galega
Enderezo: Avda. Alfonso Molina - Edif. de Sindicatos, 8º, 15008 A Coruña
Teléfono: 981 133 233
Correo electrónico: oficina@aelg.org

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Os datos que nos facilita mediante ligazóns a correo electrónico son tratados e incorporados a un tratamento coa finalidade de prestar o servizo solicitado de contacto para obter información xeral dos nosos servizos e produtos.

Os datos facilitados a través do formulario de alta de socias-os son incorporados a un tratamento coa finalidade de xestionar os servizos para asociadas-os.

Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os seus datos de asociada-o serán conservados encanto dure a relación como asociada-o. Unha vez transcorrida, conservaranse cando menos durante 5 anos, e transcorrido dito prazo serán destruídos por medios que garantan que non se pode recuperar información.

Os datos recibidos a través do contacto mediante correo electrónico conservaranse durante, cando menos, 12 meses.

Cal é a base legal que xustifica o tratamento de datos?

A base legal do tratamento dos datos, en ambos os dous casos, é o cumprimento dunha solicitude iniciada pola persoa interesada e o cumprimento dun interese lexítimo do responsable do tratamento.

A quen se comunican os seus datos?

Os seus datos poden ser comunicados ás autoridades administrativas con competencia na materia, como, por exemplo, Xuíces e Tribunais se así for requerido.

No caso dos datos de asociadas-os, estes serán comunicados a CEDRO coa finalidade de xestionar os dereitos de reprografía.

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

 • Acceder aos seus datos
 • Rectificar os seus datos
 • Suprimir os seus datos
 • Portar os seus datos a outro-a Responsábel
 • Oporse a todo ou parte do tratamento
 • Limitar o uso dos seus datos persoais

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.

Como obtivemos os seus datos?

A través de formularios de alta de socia-o
Orixe: Facilitados pola propia persoa interesada
Categorías de datos: Datos identificativos, teléfono, email, enderezo, conta bancaria, situación laboral. Non se tratan datos especialmente protexidos.

A través de formularios de contacto
Orixe: Facilitados pola propia persoa interesada
Categorías de datos: Datos identificativos, teléfono, email, enderezo. Non se tratan datos especialmente protexidos.

Última actualización: decembro de 2017.


INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o Responsábel do Tratamento?

Identidade: Asociación de Escritoras e Escritoras en Lingua Galega
Enderezo: Avda. Alfonso Molina - Edif. de Sindicatos, 8º, 15008 A Coruña
Teléfono: 981 133 233
Correo electrónico: oficina@aelg.org

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Os datos que nos facilita mediante ligazóns a correo electrónico son tratados e incorporados a un tratamento coa finalidade de atender a súa solicitude recibida a través do correo electrónico.

Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os datos recibidos a través do contacto mediante correo electrónico conservaranse durante, cando menos, 12 meses.

Cal é a base legal que xustifica o tratamento de datos?

A base legal do tratamento dos datos é o interese lexítimo do responsable do tratamento, e cumprir cunha prestación solicitada pola persoa interesada.

A quen se comunican os seus datos?

Non se prevén comunicación de datos, salvo que fosen requeridos por autoridades administrativas con competencia na materia, como, por exemplo, Xuíces e Tribunais, se así for requerido.

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

 • Acceder aos seus datos
 • Rectificar os seus datos
 • Suprimir os seus datos
 • Portar os seus datos a outro-a Responsábel
 • Oporse a todo ou parte do tratamento
 • Limitar o uso dos seus datos persoais

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.

Como obtivemos os seus datos?

A través de correo electrónico
Orixe: Facilitados pola propia persoa interesada
Categorías de datos: Datos identificativos, email. Non se tratan datos especialmente protexidos.

Última actualización: decembro de 2017.