Cesáreo
Sánchez

Tempo trasfigurado
Xénero: Poesía
Publicación: xuño de 2017
Observacións: Faktoría K de Libros Tambo