Suso
Díaz

O sol dentro da cabeza
Xénero: Poesía
Publicación: xullo de 2017
Observacións: 76 poemas creados a partir das lecturas da obra narrativa de Carlos Casares. Laiovento